Saturday , April 13 2024

Cardiff Council Jobs Near Me – RECRIWTIO

  • Full Time
  • Cardiff

Website Cardiff Council

Am Y Gwasanaeth

Mae’r Tîm Recriwtio yn cefnogi’r cylch recriwtio llawn ar draws yr ystod o wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.


Am Y Swydd

Mae aelodau’r tîm yn ymgymryd ag ystod o weithgareddau i sicrhau y rhoddir cymorth effeithlon ac effeithiol i reolwyr sy’n recriwtio. Mae’r rhain yn cynnwys prosesu hysbysebion, ymdrin â rhoi ymgeiswyr ar restr fer ac yna gwneud gwiriadau cyn cyflogaeth, cyflwyno llythyron a chontractau cyflogaeth, mewnosod data, a sefydlu dechreuwyr newydd/trosglwyddo cyflogeion presennol ar y system AD/gyflogres.


Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Byddwch yn canolbwyntio ar y cwsmer, ac yn drefnus, wrth i chi reoli eich llwyth gwaith eich hun a byddwch yn gallu gweithio fel rhan o dîm yn ogystal ag ar eich pen eich hun.

Bydd gennych eisoes brofiad o weithio mewn amgylchedd AD/Cyflogres gyda sgiliau TG rhagorol a’r gallu i ddefnyddio amrywiaeth o becynnau, gan gynnwys Microsoft Office.


Gwybodaeth Ychwanegol

Swydd dros dro yw hon tan 03/10/2023.

Swydd ran amser yw hon, a bydd y deiliad yn gweithio 30 awr yr wythnos. (Bydd y cyflog blynyddol ar sail pro rata).

Rhaid i ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar sail secondiad gael cymeradwyaeth cyn gwneud cais gan ddefnyddio Ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr / Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Prif Swyddog neu uwch swyddog enwebedig perthnasol ar radd nad yw’n is nag RhG2, neu yn achos staff mewn ysgolion, y Pennaeth / Corff Llywodraethu, all gymeradwyo ceisiadau.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

O ganlyniad i’r amgylchiadau COVID-19 presennol, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal yn rhithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, neu os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl hon cyn gwneud cais, cysylltwch â Justine Chappell – [email protected].

Nid yw’r Cyngor yn derbyn CVau. Wrth gwblhau adran gwybodaeth ategol eich cais, sicrhewch eich bod yn cyfeirio at yr isod sydd ar ein gwefan:

Gwybodaeth bwysig y mae angen i chi ei darllen er mwyn cwblhau eich cais:-

  • Canllaw ar Wneud Cais
  • Ymgeisio am swyddi gyda ni
  • Fframwaith Cymwyseddau Ymddygiadol

Gwybodaeth Ychwanegol:-

  • Siartr Cyflogeion
  • Recriwtio Cyn-droseddwyr
  • Hysbysiad Preifatrwydd

Job Reference: RES00896 Report Job