Cardiff Council Careers Near Me – SWYDDOG MARCHNATA

 • Full Time
 • Cardiff

Website Cardiff Council

Am Y Gwasanaeth

Mae Rhentu Doeth Cymru yn darparu Cynllun Cofrestru a Thrwyddedu ledled Cymru ar gyfer landlordiaid ac asiantau eiddo sy’n cael ei rentu. Daw hyn yn sgil dynodi Cyngor Caerdydd yn Awdurdod Trwyddedu Sengl i Gymru. Ei nod yw sicrhau eiddo diogel a reolir yn dda ar gyfer tenantiaid drwy sicrhau bod y rhai sy’n gosod ac yn rheoli eiddo yn bobl addas a phriodol i wneud hynny, yn deall eu rhwymedigaethau cyfreithiol ac yn cydymffurfio â gofynion a roddir arnynt yn ôl y gyfraith ac amodau trwydded. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cynnig cyngor, cymorth a hyfforddiant.


Am Y Swydd

Arwain y gwaith o ddatblygu cyfathrebu a marchnata gan gynnwys rheoli cyfathrebu, cynllunio a darpariaeth strategol, datblygu perthynas waith dda gyda rhanddeiliaid ar gyfer ymgyrchoedd a phrosiectau ar gyfer Rhentu Doeth Cymru a’i bwerau dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda thîm Cyfathrebu a Chyfryngau’r Cyngor i ddatblygu a darparu prosiectau a gweithgareddau allweddol (mewnol ac allanol) i gefnogi blaenoriaethau cyfathrebu Rhentu Doeth Cymru a sicrhau bod Cyfathrebiadau Marchnata a’r Cyfryngau’n effeithiol.


Beth Rydym Ei Eisiau Gennych


Bydd deiliad y swydd:

 • Wedi ei addysgu i lefel gradd neu â phrofiad amlwg (2 flynedd+) mewn tîm marchnata / cyfathrebu sy’n gwneud gwaith perthnasol
 • Yn siaradwr Cymraeg Rhugl

Yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar ynghyd â lefel uchel o sgiliau rhyng-bersonol.

 • Yn gallu dangos tystiolaeth o gyflwyno ymgyrch gyfathrebu / marchnata gyda chanlyniadau llwyddiannus
 • Yn meddu ar sgiliau amlwg mewn ystod o ddisgyblaethau marchnata gan gynnwys, cysylltiadau Cyfryngau, Brandio, Arddangosfeydd, ymchwil Marchnad, Marchnata E-bost, Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol, Post Uniongyrchol, Sgiliau Sgwennu a Golygu Copi
 • Yn ddefnyddwyr TG cymwys, yn gyfarwydd ag ystod o feddalwedd priodol gan gynnwys MS Office
 • Fod â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd dylunio o fewn yr Adobe Creative Cloud e.e. InDesign, Photoshop ac Illustrator


Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd hwn yn gyfle cyffrous i ddylanwadu ar newidiadau i’r sector rhentu preifat yng Nghymru; gan weithio’n agos gyda phartneriaid o lywodraeth leol mewn 22 o awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, landlordiaid a sefydliadau asiantau a chwmnïau hyfforddi i sicrhau ei lwyddiant.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg hyd at Lefel 5 – Hyfedredd.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Oherwydd y trefniadau gwaith dros dro presennol, ni allwn ddarparu pecynnau recriwtio na derbyn ffurflenni cais drwy’r post.

O ganlyniad i’r amgylchiadau COVID-19 presennol, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal ar sail rithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, cysylltwch â

[email protected].

Nid yw’r Cyngor yn derbyn CVs. Wrth gwblhau’r adran gwybodaeth ategol ar eich cis, sicrhewch eich bod yn cyfeirio at yr isod sydd ar ein gwefan:

Gwybodaeth bwysig sydd angen ei darllen er mwyn cwblhau eich cais:-

 • Canllawiau Gwneud Cais
 • Gwneud cais am swydd â ni
 • Fframwaith Cymhwysedd Ymddygiadol

Gwybodaeth Ychwanegol:-

 • Siarter y Gweithwyr
 • Recriwtio Cyn-droseddwyr
 • Nodyn Preifatrwydd

Job Reference: RES00892 Report Job