Saturday , April 13 2024

Cardiff Council Jobs – SWYDDOG TRWYDDEDU

  • Full Time
  • Cardiff

Website Cardiff Council

Am Y Gwasanaeth

Mae Rhentu Doeth Cymru yn wasanaeth o fewn Cyngor Caerdydd, er mwyn gweinyddu gofynion Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014, sy’n rheoleiddio tai sector rhent preifat yng Nghymru drwy ofyn i landlordiaid gofrestru ac un ai ddod yn drwyddedig eu hunain neu roi cyfarwyddyd i asiant trwyddedig i ymgymryd â thasgau gosod a rheoli eiddo. Sefydlwyd y gwasanaeth ym mis Tachwedd 2015.

Mae Rhentu Doeth Cymru yn elwa ar we-systemau a ddyluniwyd ar gyfer y cwsmer, technoleg ffôn canolfannau cyswllt, trefniadau partneriaeth gyda’r 22 o awdurdod lleol ar draws Cymru, a chymorth ymgyrch farchnata gynhwysfawr dan arweiniadn Llywodraeth Cymru.


Am Y Swydd

Rydym am recriwtio nifer o unigolion brwdfrydig i ymuno â’n tîm fel Swyddogion Trwyddedu yng Nghanolfan Gyswllt Rhentu Doeth Cymru i gynorthwyo â’r gwaith o roi gwasanaeth o safon uchel i gwsmeriaid dros y ffôn ac e-bost.

Mae gofyn i Swyddogion Trwyddedu gefnogi a chynghori amrywiaeth eang o gwsmeriaid, yn fewnol ac yn allanol. Bydd deiliaid y swydd yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn gwasanaeth cwsmeriaid o’r lefel uchaf a bod eu hymholiadau’n cael eu datrys ar y pwynt cyswllt cyntaf lle y bo’n bosibl.


Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, bydd ganddynt sgiliau cyfathrebu, cynllunio, blaenoriaethu a dadansoddi gwych a byddant yn frwd ac yn gyfrifol wrth eu gwaith.

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu gweithio gartref mewn man gweithio addas, gan sicrhau bod cyfrinachedd yn cael ei gynnal bob amser tra’n cydymffurfio â’r holl reoliadau iechyd a diogelwch perthnasol, gan gynnwys ymwybyddiaeth o ofynion rheoliadau Offer Sgrin Arddangos.


Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu

Croesawn geisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg.

Am sgwrs anffurfiol am y rôl hon cyn gwneud cais, ffoniwch Sarah Griffin ar 0300013344

Nid yw’r Cyngor yn derbyn CVs. Wrth gwblhau’r adran gwybodaeth ategol ar eich cis, sicrhewch eich bod yn cyfeirio at yr isod sydd ar ein gwefan:

Gwybodaeth bwysig sydd angen ei darllen er mwyn cwblhau eich cais:-

  • Canllawiau Gwneud Cais
  • Gwneud cais am swydd â ni
  • Fframwaith Cymhwysedd Ymddygiadol

Gwybodaeth Ychwanegol:-

  • Siarter y Gweithwyr
  • Recriwtio Cyn-droseddwyr
  • Nodyn Preifatrwydd

Job Reference: RES00866 Report Job