Thursday , April 11 2024

Cardiff Council Careers Near Me – Ardal Leol

  • Full Time
  • Cardiff

Website Cardiff Council

Am Y Gwasanaeth

Yn sgil ehangu’r tîm, mae cyfle newydd cyffrous ar gael i ymuno â’r Tîm Cyllid o fewn y gyfarwyddiaeth Oedolion, Tai a Chymunedau. Mae’r Gwasanaethau Oedolion yn cefnogi dinasyddion ledled Caerdydd i fyw’n dda ac yn cynnig gwasanaethau gofal, cymorth a chyngor sy’n gweithio gyda thimau ar draws y gyfarwyddiaeth.


Am Y Swydd

Rydym yn falch o wahodd unigolion sydd â phrofiad addas i wneud cais am y swydd newydd gyffrous hon, a fydd yn cefnogi datblygiad gwasanaethau ardal leol i’r Gwasanaethau Oedolion yn y dyfodol. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli a siapio’r farchnad ofal o fewn ardal leol ddynodedig er mwyn bodloni angen lleol.

Yn allweddol, bydd deiliad y swydd yn darparu un pwynt cyswllt rhwng ein hasiantaethau gofal a gomisiynwyd a’r Cyngor. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu ymagweddau partneriaid tuag at ddarparu gofal yn y gymuned, gan ddod â darparwyr gofal a chymorth a gwasanaethau at ei gilydd mewn rhwydwaith i rannu gwybodaeth, arfer da, dysgu ac adnoddau.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag ymarferwyr a’r timau broceriaeth a chontractau ar draws y Gwasanaethau Oedolion i gydlynu ymagweddau a sefydlu cyfleoedd darparu gofal ac ymgysylltu.


Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu dangos arloesedd gydag ymrwymiad cryf i wella bywydau unigolion sy’n derbyn gwasanaethau. Rhaid i ymgeiswyr gael profiad o ddatblygu a chyflwyno adroddiadau i amryw o wahanol gynulleidfaoedd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth ardderchog o adolygu a gwerthuso gwasanaethau a chysylltu â rhanddeiliaid.

Yn ogystal, rydym yn chwilio am berson creadigol a deinamig sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu a datrys problemau ac sy’n gallu rheoli ei amser yn effeithiol.


Gwybodaeth Ychwanegol

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a’r fanyleb person wrth wneud cais am y swydd uchod.

Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2024.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau i’r Cyngor. Ein nod yw cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i amddiffyn a diogelu pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn rhoi camau ar waith i ddiogelu eu lles ac yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Cefnogir hyn yn ethos cyffredinol y Cyngor a phob ysgol.

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Rhaid i ymgeiswyr mewnol sy’n dymuno gwneud cais am y swydd hon ar sail secondiad gael cymeradwyaeth cyn gwneud cais gan ddefnyddio Ffurflen SEC1 (4.C.081). Dim ond y Cyfarwyddwr / Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Prif Swyddog neu uwch swyddog enwebedig perthnasol ar radd nad yw’n is nag RhG2, neu yn achos staff mewn ysgolion, y Pennaeth / Corff Llywodraethu, all gymeradwyo ceisiadau.

Oherwydd y trefniadau gwaith dros dro presennol, ni allwn ddarparu pecynnau recriwtio na derbyn ffurflenni cais drwy’r post.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Oherwydd yr amgylchiadau COVID-19 presennol, cynhelir y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn rhithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, cysylltwch â [email protected].

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y rôl ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person, anfonwch e-bost at Dawn McGowan, Rheolwr Gweithredol [email protected] a bydd hi’n trefnu amser cyfleus i gael sgwrs dros y ffôn.

Nid yw’r Cyngor yn derbyn CVs. Wrth gwblhau adran gwybodaeth ategol eich cais, sicrhewch eich bod yn cyfeirio at yr isod sydd ar ein gwefan:

Gwybodaeth bwysig y mae angen i chi ei darllen er mwyn cwblhau eich cais:

  • Canllaw ar Wneud Cais
  • Gwneud cais am swyddi gyda ni
  • Fframwaith Cymwyseddau Ymddygiadol

Gwybodaeth Ychwanegol:-

  • Siarter Cyflogeion
  • Recriwtio Cyn-Droseddwyr
  • Hysbysiad Preifatrwydd

Job Reference: PEO02075 Report Job