Thursday , February 22 2024

Guardian Careers Near Me – Service Support Worker

Website Guardian Jobs

About the job


BRITISH RED CROSS

Service Support Worker – Support at Home

Location: Llanelli – Carmarthenshire

Contract type: Fixed term to 31st March 2023

Hours per week: 35 hours per week

Salary: £18,972 pro rata

Lleoliad: Llanelli – Sir Gaerfyrddin

Math o gontract: Tymor penodol hyd ddiwedd Mawrth 2023

Oriau’r wythnos: 35 awr yr wythnos

Cyflog: £18,972 pro rata

We’ve got an opportunity…

Overall purpose of role

The Independent Living Service Support Worker post will provide reactive, focused and flexible support to adults either following a hospital stay to enable early discharge when clinical needs have been met or to those living in the community to prevent hospital admission. The post will assist the Independent Living Service Coordinator by undertaking duties required to meet the service users’ needs in-order-to re-enable service users to remain in their own home and prevent hospital re-admission. Referrals may require the support worker to take the patient home from hospital to enable their discharge. The post-holder will respond to referrals from Clinicians and Community Health Professionals and will be required to have the ability to assess service users’ needs, complete and follow a support plan for the individual. The post-holder will be providing practical and emotional support in the service user’s own home and signposting to other services where appropriate to enable the individual to live independently in their own home.

Mae gennym gyfle…

Diben cyffredinol y rôl

Bydd swydd y Gweithiwr Cefnogi Byw’n Annibynnol yn darparu cefnogaeth ymatebol, hyblyg a phenodol i oedolion naill ai’n dilyn arhosiad yn yr ysbyty i alluogi iddynt gael eu rhyddhau’n fuan ar ôl bodloni eu hanghenion clinigol neu i oedolion sy’n byw yn y gymuned fel na fydd yn rhaid iddynt fynd i’r ysbyty. Bydd y swydd yn helpu Cydlynydd y Gwasanaeth Byw’n Annibynnol drwy gyflawni’r dyletswyddau sy’n ofynnol i fodloni anghenion defnyddwyr gwasanaethau er mwyn ail-alluogi defnyddwyr gwasanaethau i aros yn eu cartrefi eu hunain fel na fydd yn rhaid iddynt fynd yn ôl i’r ysbyty. Bydd deilydd y swydd yn ymateb i atgyfeiriadau gan Glinigwyr a Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Cymunedol a bydd gofyn iddo/iddi feddu ar y gallu i asesu anghenion defnyddwyr gwasanaethau, cwblhau a dilyn cynllun cefnogi ar gyfer yr unigolyn. Bydd deilydd y swydd yn darparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol yng nghartref y defnyddiwr gwasanaethau ac yn eu cyfeirio at wasanaethau eraill lle bo’n briodol er mwyn galluogi unigolion i fyw’n annibynnol yn eu cartref eu hunain.

Responsibilities are very varied and include, but are not limited to:

 • Escorting patients to assigned departments
 • Collecting prescriptions to speed up their discharge
 • Providing emotional support/pastoral care while they await treatment
 • Providing emotional support to close friends and families
 • Ensuring patients have food/drink while waiting for long hours
 • Driving patients home when discharged and making sure they are safely settled at home
 • Signposting and referring patients to other sources of support in the community

Please note that this service runs from Monday to Sunday (including bank holidays) and successful candidate will be expected to commit to up to 10-hour shifts (flexible days).

Mae’r cyfrifoldebau’n amrywiol iawn a byddant yn cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

 • Hebrwng cleifion i adrannau penodol
 • Casglu presgripsiynau i gyflymu’r broses ryddhau
 • Darparu cymorth emosiynol/gofal bugeiliol wrth i gleifion aros am driniaeth
 • Darparu cymorth emosiynol i ffrindiau a theulu agos
 • Gwneud yn siŵr bod gan gleifion fwyd/diod os ydynt yn gorfod aros am gyfnod hir
 • Danfon cleifion adref pan fyddant yn cael eu rhyddhau a gwneud yn siŵr eu bod wedi setlo’n ddiogel gartref
 • Cyfeirio ac atgyfeirio cleifion i ffynonellau eraill o gymorth yn y gymuned

Sylwch fod y gwasanaeth hwn yn rhedeg rhwng dydd Llun a dydd Sul (gan gynnwys gwyliau banc) a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i shifftiau hyd at 10 awr o hyd (diwrnodau hyblyg).

Say hello to the team…

Sometimes a little help can go a long way.

The Independent Living (IL) & Crisis Response (CR) service (IL/CR) are dedicated to making lives of vulnerable people a little bit better. We’re a small team dotted all over the country that shares the same goal – to help those that need it most.

From picking up groceries to helping out around the house, we’re there to make a difference. There’s nothing better than knowing the time we spent with someone made them feel safer, happier, and more able to deal with crisis.

Gair am y tîm…

Mae mymryn o help yn gallu mynd ymhell.

Mae’r gwasanaeth Byw’n Annibynnol ac Ymateb i Argyfwng wedi ymrwymo i wella bywydau pobl agored i niwed cymaint ag y gallwn ni. Rydym yn dîm bach ar wasgar ledled y wlad sy’n rhannu’r un nod – helpu’r rheini sydd ei angen fwyaf.

O wneud siopa bwyd i helpu o amgylch y tŷ, rydym yma i helpu. Does dim yn well na gwybod bod yr amser rydym wedi’i dreulio gyda phobl wedi gwneud iddynt deimlo’n fwy diogel, yn hapusach, ac mewn gwell sefyllfa i ddelio ag argyfwng.

This role could be for you if…

 • You can make things great
 • You know how to improve service quality for the benefit of users
 • You’re professional
 • You can deal with queries in a diplomatic and confidential manner
 • You love being flexible

Also, you should be the following:

 • Educated to GCSE level (or equivalent by experience)
 • Relevant care experience
 • IT literate
 • Full driving licence allowing you to drive a manual transmission vehicle is essential (must be over 21 for insurance purposes)
 • Have a good knowledge of services provided by the NHS and Social Care

The closing date for application is 23.59 is the 26th of October 2023 with interviews to follow.

Gallai’r rôl hon fod yn ddelfrydol i chi os…

 • Gallwch chi wneud pethau’n dda
 • Rydych yn gwybod sut i wella ansawdd gwasanaethau er budd y defnyddwyr
 • Rydych chi’n broffesiynol
 • Gallwch ymdrin ag ymholiadau mewn ffordd ddiplomataidd a chyfrinachol Rydych yn mwynhau bod yn hyblyg
 • Rydych wrth eich bod yn gweithio oriau anarferol

Hefyd, dylech feddu ar y canlynol:

 • Addysg hyd at lefel TGAU (neu gymhwyster cyfatebol drwy brofiad)
 • Sgiliau TG
 • Trwydded yrru lawn a cherbyd at eich defnydd
 • Gwybodaeth dda am y gwasanaethau mae’r GIG a Gofal Cymdeithasol yn eu darparu

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 23.59 yw 26 Hydref 2023 gyda chyfweliadau i ddilyn.

We offer a wide range of staff benefits, these include:

 • 36 days holiday (including Bank Holidays)
 • Option to buy an extra 5 days annual leave
 • Up to 6% contributory pension
 • Flexible working policy

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i staff, gan gynnwys:

 • 36 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)
 • Y dewis i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol
 • Hyd at 6% o gyfraniad pensiwn
 • Polisi gweithio’n hyblyg
 • Cliciwch yma i gael mwy o fanylion am ein buddion i staff

A Little Bit More About Us…

The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country – we’re there when you need us.

Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination. Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.

At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK. We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of race, colour, religion, sex, sexual orientation, gender identity, age, or disability. Diversity is something we celebrate and we want you to be able to be yourself at work, and feel you’re in a great position to help us spread the power of kindness. In the British Red Cross we will not tolerate any form of misconduct, including sexual harassment, exploitation and abuse. We have a code of conduct in place and are committed to creating a culture of integrity in the organisation where misconduct is not tolerated, situations of abuse are quickly investigated and perpetrators are dealt with effectively. If you are appointed to a role within BRC you will be subject to the organisation’s Code of Conduct, a copy of which you can find on our website.

The British Red Cross, incorporated by Royal Charter 1908, is a charity registered in England and Wales (220949) and Scotland (SC037738).

Follow us on Twitter @RedCrossJobsUK and on LinkedIn – British Red Cross, to hear about our latest job vacancies.

Gair amdanom ni…

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU i gael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. O logi cadair olwyn, delio ag unigrwydd neu addasu i fywyd mewn gwlad newydd – byddwn yno pan fyddwch ein hangen.Gwraidd ein sefydliad oedd dyhead i roi cymorth heb wahaniaethu.

Mae didueddrwydd ac amhleidioldeb wedi bod yn werthoedd canolog i’r Groes Goch ers y cychwyn cyntaf.Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i’n helpu ni i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU y mae argyfwng wedi effeithio arnynt. Rydym am i’n tîm adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, gan roi cyfleoedd cyfartal i bawb heb ystyried hil, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, oedran nac anabledd.Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym am i chi allu bod yn chi eich hun yn y gwaith, a theimlo eich bod mewn safle gwych i’n helpu ni i ledaenu pŵer caredigrwydd.Nid ydym yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, camfanteisio a cham-drin. Mae gennym god ymddygiad ar waith ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o uniondeb yn y sefydliad, lle nad yw camymddwyn yn cael ei oddef, lle rydym yn ymchwilio i sefyllfaoedd o gam-drin yn gyflym, a lle rydym yn delio â thramgwyddwyr yn effeithiol.

Os byddwch yn cael eich penodi i rôl yn y Groes Goch Brydeinig, byddwch yn ddarostyngedig i God Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono ar gael ar ein gwefan.

Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi’i hymgorffori gan Siarter Frenhinol 1908 ac yn elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter – @RedCrossJobsUK ac ar LinkedIn – British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.

Connecting human kindness with human crisis

Cysylltu caredigrwydd dynol ag argyfyngau dynol Report Job