Guardian Jobs Near Me – Service Support Worker

Website Guardian Jobs

About the job


BRITISH RED CROSS

Service Support Worker – Waiting Well Project -Neath Port Talbot

Location: Covering the Neath Port Talbot area from our Swansea Office, home and community based covering the surrounding area

Contract: Fixed term to May 2023

Hours: 35hrs full-time per week, 8am to 6pm flexible with some weekends and bank holidays on a rota basis.

Salary: £18,972 per annum pro rata plus a £300 homeworking allowance.

Contract: Cyfnod penodol hyd at fis Mai 2023

Oriau: 35 awr llawnamser yr wythnos, yn hyblyg rhwng 8am a 6pm, gan weithio rhai penwythnosau a gwyliau banc ar sail rota.

Cyflog: £18,972 y flwyddyn pro rata ynghyd â lwfans gweithio gartref o £300.

We’ve got an opportunity…

Do you love helping people in need? Are you looking for a rewarding role that could kick start your career in the health and social sector? We are looking for a passionate and enthusiastic person with great people skills to join our Independent Living team.

In the UK, thousands of people struggle with everyday living. Whether they’re suffering from loneliness, or lack the physical ability to complete day-to-day tasks, it’s our responsibility to do what we can to help.

At the British Red Cross, we put the people that need us at the heart of what we do. As a Service Support Worker, you will provide the support and care which can make a vital difference to the quality of people’s lives, allowing them to continue living at home in comfort.

Not only will your role allow people to enjoy healthier, more fulfilling lives, but a career within Independent Living can be both rewarding and satisfying, providing extensive progression opportunities and allowing you to build meaningful relationships with both colleagues and service users.

Mae gennym gyfle…

Ydych chi’n mwynhau helpu pobl mewn angen? Ydych chi’n chwilio am rôl werth chweil a allai roi hwb i’ch gyrfa yn y sector iechyd a chymdeithasol? Rydym yn chwilio am unigolyn angerddol a brwdfrydig sydd â sgiliau pobl gwych i ymuno â’n tîm Byw’n Annibynnol.

Yn y DU, mae miloedd o bobl yn cael trafferth byw eu bywyd bob dydd. Mae rhai yn unig, a does gan eraill ddim y gallu corfforol i gyflawni tasgau o ddydd i ddydd, felly ein cyfrifoldeb ni yw gwneud yr hyn rydym yn gallu i helpu.

Yn y Groes Goch Brydeinig, mae’r bobl sydd ein hangen ni wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud. Fel Gweithiwr Cymorth y Gwasanaethau, byddwch chi’n darparu’r cymorth a’r gofal sy’n gallu gwneud gwahaniaeth hanfodol i ansawdd bywydau pobl, gan eu galluogi i barhau i fyw gartref yn gyfforddus.

Nid yn unig y bydd eich rôl yn caniatáu i bobl fwynhau bywydau iachach a mwy boddhaus, ond gall gyrfa ym maes Byw’n Annibynnol fod yn werth chweil ac yn foddhaus. Bydd yn cynnig cyfleoedd datblygu helaeth ac yn caniatáu i chi feithrin perthynas ystyrlon gyda chydweithwyr a defnyddwyr y gwasanaeth.

About The Waiting Well Service

The service will offer support to individuals who have been waiting two years or more for elective procedures or treatment from the NHS and, through continued communication and reassurance, reduce the risk of reliance on emergency, acute and primary care health services and empower people to better self-manage their physical health and well-being as they continue to wait for treatment.

It will work in conjunction with NHS and Local Authority services enabling people to engage with their local communities, which would otherwise prove difficult due to frailty or anxiety.

Our primary objectives are to:

 • Support the service user whilst they await treatment and/or admission to hospital
 • Improve service user health and well-being
 • Facilitate or provide practical help in their own home
 • Connect service users with community-based services to support their well-being and reduce their anxiety

Gair am y Gwasanaeth Aros yn Iach

Bydd y gwasanaeth yn cynnig cymorth i unigolion sydd wedi bod yn aros dwy flynedd neu fwy am driniaeth ddewisol gan y GIG a, thrwy barhau i gyfathrebu a thawelu meddyliau pobl, lleihau’r risg o ddibynnu ar wasanaethau iechyd brys, acíwt a gofal sylfaenol a grymuso pobl i hunanreoli eu hiechyd a’u lles corfforol yn well wrth iddynt barhau i aros am driniaeth.

Bydd yn gweithio ar y cyd â gwasanaethau’r GIG ac Awdurdodau Lleol gan alluogi pobl i ymgysylltu â’u cymunedau lleol, a fyddai fel arall yn anodd oherwydd eiddilwch neu bryder.

Ein prif amcanion yw:

 • Cefnogi defnyddwyr y gwasanaeth tra byddant yn aros am driniaeth a/neu’n cael eu derbyn i’r

ysbyty

 • Gwella iechyd a lles defnyddwyr y gwasanaeth
 • Hwyluso neu ddarparu help ymarferol yn eu cartref eu hunain
 • Cysylltu defnyddwyr y gwasanaeth â gwasanaethau yn y gymuned i gefnogi eu lles a’u

gwneud yn llai pryderus

Say hello to the team…

A team of staff & volunteers will have a presence within the local authority which the service user lives. They will help service users and their families while on the waiting list for treatment/procedures, initially for an introduction and to set up support and networks. Each project team will consist of five Support Workers, a Service Coordinator. All members of the team report to the Waiting Well Project Service Manager who manages four teams within the Waiting Well service throughout Wales.

Duties include:

 • Regular ‘What Matters’ conversations with service users to establish if there are any additional support needs to maintain independent living and enhance their quality of life
 • Carrying out an informal assessment of the service user’s wider non-clinical needs to establish if their immediate needs are met (safe home environment, basic food supplies, hot water, heating, etc.)
 • Emotional support such as sitting with someone or speaking on the phone to someone who is confused, distressed, enabling discussion about their concerns
 • Arranging for shopping and other services
 • Identify and act on any safeguarding concerns
 • Signposting and supported referral to other community-based services that can support individuals to stay well at home
 • Liaise with BRC’s other local services such as Mobility Aids services and Third Sector liaison officers
 • Signposting and supported referral to other agencies and third sector partners including Falls Prevention, Care & Repair, Carers Support, Age Cymru, Alzheimer’s Society etc.

The Waiting Well service model staff will not provide personal care support.

Gair am y tîm…

Bydd tîm o staff a gwirfoddolwyr yn yr awdurdod lleol lle mae defnyddwyr y gwasanaeth yn byw. Byddant yn helpu defnyddwyr y gwasanaeth a’u teuluoedd tra byddant ar y rhestr aros am driniaeth, i’w cyflwyno i’r gwasanaeth i ddechrau ac i sefydlu cefnogaeth a rhwydweithiau. Bydd pob tîm prosiect yn cynnwys pum Gweithiwr Cymorth, Cydlynydd Gwasanaeth. Mae holl aelodau’r tîm yn adrodd i Reolwr Gwasanaeth y Prosiect Aros yn Iach, sy’n rheoli pedwar tîm yn y gwasanaeth Aros yn Iach ledled Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

 • Sgyrsiau rheolaidd am ‘yr Hyn sy’n Bwysig’ gyda defnyddwyr y gwasanaeth i ganfod a oes ganddynt unrhyw anghenion cymorth ychwanegol i ddal ati i fyw’n annibynnol a gwella ansawdd eu bywyd
 • Cynnal asesiad anffurfiol o anghenion anghlinigol ehangach defnyddwyr y gwasanaeth er mwyn canfod a yw eu hanghenion uniongyrchol yn cael eu diwallu (amgylchedd cartref diogel, cyflenwadau bwyd sylfaenol, dŵr poeth, gwres, ac ati)
 • Cefnogaeth emosiynol fel eistedd gyda rhywun neu siarad dros y ffôn â rhywun sy’n ddryslyd, mewn trallod, gan eu galluogi i drafod eu pryderon
 • Trefnu siopa a gwasanaethau eraill
 • Nodi a gweithredu ar unrhyw bryderon diogelu
 • Cyfeirio ac atgyfeirio â chymorth at wasanaethau eraill yn y gymuned sy’n gallu helpu unigolion i gadw’n iach gartref
 • Cysylltu â gwasanaethau lleol eraill y Groes Goch Brydeinig, fel gwasanaethau Cymhorthion Symud a swyddogion cyswllt y Trydydd Sector
 • Cyfeirio ac atgyfeirio â chymorth at asiantaethau eraill a phartneriaid yn y trydydd sector gan gynnwys Atal Codymau, Gofal a Thrwsio, Cymorth i Ofalwyr, Age Cymru, Cymdeithas Alzheimer’s ac ati.

Ni fydd staff y model gwasanaeth Aros yn Iach yn darparu cefnogaeth gofal personol.

The Independent Living & Crisis Response service (IL/CR) supports people in the space between hospital and home and responds to the needs of people in crisis following an emergency; maintaining an extensive network of external relationships across health, social care, and emergency services.

This role could be for you if…

You can make things great. You know how to improve service quality for the benefit of users.

You’re professional. You can deal with queries in a diplomatic and confidential manner

You love being flexible. Working hours out with the norm suits you.

Also, you should be the following:

Educated to GCSE level (or equivalent by experience)

IT literate

Full driving licence holder and access to own vehicle

Have a good knowledge of services provided by the NHS and Social Care

The closing date for applications is 23.59 on Monday the 31st of October 2023 with interviews to follow.

Mae’r gwasanaeth Byw’n Annibynnol ac Ymateb i Argyfwng yn rhoi cymorth i bobl yn y bwlch rhwng yr ysbyty a’r cartref, ac yn ymateb i anghenion pobl sydd ddim yn gwybod ble i droi yn dilyn argyfwng; gan gynnal rhwydwaith eang o gysylltiadau allanol ar draws gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a’r gwasanaethau brys.

Gallai’r rôl hon fod yn ddelfrydol i chi os…

 • Gallwch chi wneud pethau’n dda. Rydych yn gwybod sut i wella ansawdd gwasanaethau er budd y defnyddwyr
 • Rydych chi’n broffesiynol. Gallwch ymdrin ag ymholiadau mewn ffordd ddiplomataidd a chyfrinachol
 • Rydych yn mwynhau bod yn hyblyg. Rydych wrth eich bod yn gweithio oriau anarferolHefyd, dylech feddu ar y canlynol:
 • Addysg hyd at lefel TGAU (neu gymhwyster cyfatebol drwy brofiad)
 • Sgiliau TG
 • Trwydded yrru lawn a cherbyd at eich defnydd
 • Gwybodaeth dda am y gwasanaethau mae’r GIG a Gofal Cymdeithasol yn eu darparu

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23.59 ar ddydd Llun 31 Hydref 2023 gyda chyfweliadau i ddilyn.

We offer a wide range of staff benefits, these include:

36 days holiday (including Bank Holidays)

Option to buy an extra 5 days annual leave

Up to 6% contributory pension

Flexible working policy

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i staff, gan gynnwys:

 • 36 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)
 • Y dewis i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol
 • Hyd at 6% o bensiwn cyfrannol
 • Polisi gweithio’n hyblyg

A Little Bit More About Us…

The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country – we’re there when you need us.

Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination. Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.

At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK. We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of; age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex, or sexual orientation.

Diversity is something we celebrate and we want you to be able to bring your authentic-self to the Red Cross. We want you to feel that you are in an inclusive environment, and a great position to help us spread the power of kindness.

In the British Red Cross we will not tolerate any form of misconduct, including sexual harassment, exploitation and abuse. We have a code of conduct in place, and are committed to creating a culture of integrity in the organisation where misconduct is not tolerated, situations of abuse are quickly investigated and perpetrators are dealt with effectively.

If you are appointed to a role within BRC you will be subject to the organisation’s Code of Conduct, a copy of which you can find on our website.

As part of its recruitment and selection process the British Red Cross undertakes DBS (Disclosure and Barring Service) checking of all individuals who regularly work with or have access to children and vulnerable adults.

If driving is an essential requirement of the role, appropriate driver checks will be completed in line with current policy.

The British Red Cross, incorporated by Royal Charter 1908, is a charity registered in England and Wales (220949) and Scotland (SC037738).

Follow us on Twitter @RedCrossJobsUK and on Linked in – British Red Cross, to hear about our latest job vacancies.

Connecting human kindness with human crisis

Gair amdanom ni…

Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU i gael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. O logi cadair olwyn, delio ag unigrwydd neu addasu i fywyd mewn gwlad newydd – byddwn yno pan fyddwch ein hangen.

Gwraidd ein sefydliad oedd dyhead i roi cymorth heb wahaniaethu. Mae didueddrwydd ac amhleidioldeb wedi bod yn werthoedd canolog i’r Groes Goch ers y cychwyn cyntaf.

Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i’n helpu ni i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU y mae argyfwng wedi effeithio arnynt. Rydym am weld ein tîm yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, ac rydym yn cynnig cyfle cyfartal i bawb beth bynnag fo’u statws o ran oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym am i chi allu bod yn chi eich hun yn y Groes Goch. Rydym am i chi deimlo eich bod mewn amgylchedd cynhwysol, ac mewn sefyllfa wych i’n helpu ni i ledaenu pŵer caredigrwydd.

Nid ydym yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, camfanteisio a cham-drin. Mae gennym god ymddygiad ar waith ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o uniondeb yn y sefydliad, lle nad yw camymddwyn yn cael ei oddef, lle rydym yn ymchwilio i sefyllfaoedd o gam-drin yn gyflym, a lle rydym yn delio â thramgwyddwyr yn effeithiol.

Os byddwch yn cael eich penodi i rôl yn y Groes Goch Brydeinig, bydd gofyn i chi ddilyn Cod Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono ar gael ar ein gwefan.

Fel rhan o’i phroses recriwtio a dethol, mae’r Groes Goch Brydeinig yn gofyn am archwiliad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer pob unigolyn sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant ac oedolion agored i niwed neu sydd â mynediad atynt.

Os yw gyrru’n un o ofynion hanfodol y rôl, bydd gwiriadau gyrrwr priodol yn cael eu gwneud yn unol â’r polisi cyfredol.

Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi’i hymgorffori gan Siarter Frenhinol 1908 ac yn elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter @RedCrossJobsUK ac ar LinkedIn – British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.

Cysylltu caredigrwydd pobl ag argyfwng pobl Report Job