Saturday , April 20 2024

National Trust Careers Near Me – Director of Consultancy

Website National Trust

About the job


Summary

This is a rare opportunity to take up a role on our Board of Directors for Wales, leading and inspiring a team of highly qualified and motivated professionals – subject experts in their various fields and professional disciplines, in areas ranging from land management and buildings care, to project management, programming, conservation and external affairs.

Reporting to the Director for Wales you’ll provide insight and advice to your colleagues in Wales and work across a matrix of National Trust staff leading for the National Trust’s strategic objectives within the context of Wales as a devolved Nation.

Grade 3 – which starts from £65,000 per annum.

Crynodeb

Dyma gyfle prin i ymgymryd â swydd ar Fwrdd ein Cyfarwyddwyr ar gyfer Cymru, yn arwain ac yn ysbrydoli tîm o weithwyr proffesiynol hynod gymwys a brwdfrydig, sy’n arbenigwyr pwnc yn eu meysydd a disgyblaethau proffesiynol amrywiol, sy’n amrywio o reoli tir a gofalu am adeiladau, i reoli prosiectau, rhaglennu, cadwraeth a materion allanol.

Byddwch yn adrodd i Gyfarwyddwr Cymru, yn rhoi mewnwelediad a chyngor i’ch cydweithwyr yng Nghymru ac yn gweithio ar draws matrics o staff yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n arwain ar amcanion strategol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng nghyd-destun Cymru fel Cenedl ddatganoledig.

Gradd 3 – sy’n dechrau o £65,000 y flwyddyn.

What it’s like to work here

The National Trust cares for many special places across Wales, ensuring that they are accessible and relevant to residents, visitors and future generations. We have 200,000 members living in Wales and more than 2 million visitors each year. We look after some of Wales’ finest castles, houses, gardens, and outdoor countryside spaces, including 157 miles of Wales’s coastal land.

Your contractual location will be one of our NT Cymru regional hubs, however there will be an opportunity to explore and agree remote working arrangements which strike the right balance for you and the Trust. The role will also involve travel to properties or regional hubs to meet with stakeholders and to carry out work.

Sut brofiad yw gweithio yma?

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am nifer o leoedd arbennig ledled Cymru, ac yn sicrhau eu bod yn hygyrch ac yn berthnasol i breswylwyr, ymwelwyr a chenedlaethau’r dyfodol. Mae gennym 200,000 o aelodau yn byw yng Nghymru ac rydym yn croesawu dros 2 filiwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Rydym yn gofalu am rai o gestyll, tai, gerddi a lleoedd gwledig awyr agored gorau Cymru, yn cynnwys 157 milltir o dir arfordirol Cymru.

Bydd eich lleoliad cytundebol yn un o’n NT Cymru hybiau rhanbarthol, ond bydd cyfle i archwilio a chytuno ar drefniadau gweithio o bell sy’n taro’r cydbwysedd cywir i chi a’r Ymddiriedolaeth. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys teithio i eiddo neu hybiau rhanbarthol er mwyn cwrdd â rhanddeiliaid ac ymgymryd â gwaith.

What you’ll be doing

At the heart of this role will be accountability for and leadership of our Consultancy team, with particular focus on the areas of Climate Action and Everyone Welcome (Diversity & Inclusion).

In leading, supporting and inspiring our diverse teams of people, you’ll set the tone and direction – helping to deliver the Wales Strategy. The Programme for Government and legislative framework in Wales, including The Well-being of Future Generations Act, are enablers to taking forward our priorities in Wales. You’ll build relationships externally and internally, providing a voice for Wales, speaking with passion and clarity – making connections between our internal strategic priorities and external agendas and partners.

We are at a pivotal moment in our strategy, seeking to deliver nature, history and beauty for the people of Wales and those who visit.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Bydd bod yn gyfrifol am y tîm Ymgynghori a’i arwain yn rhan ganolog o’r swydd hon, gan ganolbwyntio’n benodol ar y meysydd Newid yn yr Hinsawdd a Chroeso i Bawb (Amrywiaeth a Chynhwysiant).

Wrth arwain, cefnogi ac ysbrydoli ein timau amrywiol o bobl, byddwch yn gosod y cywair a’r cyfeiriad ac yn helpu i gyflwyno’r Strategaeth ar gyfer Cymru. Mae’r Rhaglen Lywodraethu a’r fframwaith deddfwriaethol yng Nghymru, yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn alluogwyr ar gyfer bwrw ymlaen â’n blaenoriaethau yng Nghymru. Byddwch yn meithrin cysylltiadau yn fewnol ac allanol, yn rhoi llais i Gymru, yn siarad gydag angerdd ac eglurder – gan wneud cysylltiadau rhwng ein blaenoriaethau strategol mewnol ac agendau a phartneriaid allanol.

Mae’n adeg dyngedfennol i’n strategaeth, sy’n ceisio cyflawni natur, hanes a harddwch i bobl Cymru a phobl sy’n ymweld â Chymru.

Darllenwch hefyd y proffil rôl llawn sydd ynghlwm wrth yr hysbyseb hon.

Who we’re looking for

Please provide evidence of the following in your CV and covering letter –

 • An outstanding leader of staff and volunteers
 • A track record of success in a multisite geographically dispersed environment
 • Strategic thinker who can contextualise the organisational strategy to create a relevant connected agenda for Wales
 • External voice and influencer, who can champion the National Trust, understanding its agenda in the context of the devolved nation of Wales and position it within UK government, industry, and relevant bodies
 • Create, delegate, and deliver to ensure our future is protected
 • Affinity with our cause and our purpose – to protect and care for places so people and nature can thrive

Am bwy ydym ni’n chwilio?:

Cyflwynwch dystiolaeth o’r canlynol yn eich CV a llythyr eglurhaol –

 • Yn arweinydd staff a gwirfoddolwyr rhagorol
 • Hanes blaenorol o lwyddiant mewn amgylchedd aml-safle sydd ar wasgar yn ddaearyddol
 • Yn meddwl yn strategol ac yn gallu rhoi’r strategaeth sefydliadol yn ei chyd-destun i greu agenda gysylltiedig a pherthnasol i Gymru.
 • Yn llais ac yn ddylanwadwr allanol, sy’n gallu hyrwyddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, deall ei hagenda yng nghyd-destun cenedl ddatganoledig Cymru a’i gosod o fewn llywodraeth y DU, diwydiant a chyrff perthnasol.
 • Creu, dirprwyo a chyflawni i sicrhau bod ein dyfodol yn cael ei ddiogelu
 • Cysylltiad â’n hachos a’n diben – i ddiogelu a gofal am leoedd fel y gall pobl a natur ffynnu.

The package

The National Trust has the motto ‘For everyone, for ever’ at its heart. We’re working hard to create an inclusive culture, where everyone feels they belong. It’s important that our people reflect and represent the diversity of the communities and audiences we serve. We welcome and value difference, so when we say we’re for everyone, we want everyone to be welcome in our teams too.

 • Flexible working whenever possible
 • Free parking at most locations
 • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary

Click here to find out more about the benefits we offer to support you.

Y pecyn

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

 • Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
 • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
 • Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
 • Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am y buddion a gynigiwn i chi i’ch cefnogi. Report Job